QUESTION AND ANSWERS

Q&A / DE PRAKTIJK

Bureau Bosma kent de fiscaal-juridische wereld van binnen en van buiten en geldt als expert op het gebied van lokale- en milieubelastingen en WOZ-waarderingen. Onze jarenlange ervaring en daarmee opgebouwde kennis is de basis voor de zaken die wij aanpakken.

Heeft u een vraag, of herkent u zich in een van onderstaande problemen?
Neem dan contact met ons op. 


LEGES

Wij hebben een hoge aanslag leges omgevingsvergunning ontvangen; is zo’n hoge aanslag terecht?


De vraag of de aanslag ‘leges omgevingsvergunning’ terecht is kan niet worden beantwoord zonder eerst nadere gegevens te beoordelen. De juistheid en rechtmatigheid van een aanslag ‘leges omgevingsvergunning’ hangt namelijk af van een aantal factoren zoals de berekening van de gehanteerde bouwkosten en van de legeskosten en legesopbrengsten van de gemeente.
Een hoog legesbedrag zegt op zichzelf niets over de juistheid ervan; controle van andere gegevens is daarom nodig. Als de aanslag niet juist is dient deze, afhankelijk van de aard van die onjuistheid, te worden verminderd of vernietigd. Voor vernietiging van een aanslag zal in de meeste situaties een beroepsprocedure bij de rechter nodig zijn. 

Uiteraard is het van groot belang om tegen een ontvangen aanslag leges tijdig bezwaar te maken: dat moet binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag. 

Voor meer informatie over de heffing van leges gaat u naar Q&A over leges of neemt u contact met ons op.

WOZ

De vastgestelde WOZ-waarde is te hoog. Wat nu?

Bezwaar aantekenen tegen de vastgestelde WOZ-beschikking is de eerste stap die gezet moet worden. Bezwaar aantekenen dient te geschieden binnen 6 weken na de datum van dagtekening die op de WOZ-beschikking is vermeld.

Vervolgens dient te worden beoordeeld of de vastgestelde WOZ-waarde inderdaad te hoog is en welke argumenten kunnen worden gebruikt om de juiste, lagere, WOZ-waarde te bepleiten.
Aan de hand van enkele door u te verstrekken gegevens kunnen wij deze beoordeling voor u uitvoeren. Ook is het beoordelen van de gemeentelijke WOZ-taxatie van belang. 
Vervolgens zal het bezwaar dienen te worden gemotiveerd. 


Bij woningen gaat het altijd om de waarde in het economische verkeer ofwel de marktwaarde. Bij kantoren en winkels zal dat in nagenoeg alle gevallen ook zo zijn.
Bij onder meer industriële objecten, gezondheids- en onderwijsinstellingen zal het gaan om de zogenoemde ‘gecorrigeerde vervangingswaarde’ ofwel om de waarde voor de eigenaar. Ook de werktuigenvrijstelling zal bij de waardering van laatstbedoelde objecten een belangrijk aspect kunnen zijn, hetgeen overigens ook geldt voor de grondwaarde. Kortom, aspecten genoeg om te beoordelen. Neemt u gerust contact met ons op om af te stemmen over deze ‘gecorrigeerde vervangingswaarde’ en hoe deze op een juiste wijze te beoordelen. 


Voor meer informatie over de WOZ-waardering gaat u naar de navolgende artikelen WOZ waarde, hoe werkt dat? of neemt u contact met ons op. 

WOZ waarde, hoe werkt dat?
WOZ waarde van bedrijfspand / bedrijfsobject
Zonnepanelen, zonneparken en de WOZ-waarde
Gecorrigeerde vervangingswaarde
Correctie wegens technische veroudering
Bedrijfswaarde

WERKTUIGENVRIJSTELLING

In welke gevallen kan ik een beroep doen op de werktuigenvrijstelling?

Aan toepassing van de werktuigenvrijstelling is een aantal voorwaarden verbonden. Of er een beroep op deze vrijstelling kan worden gedaan is geheel afhankelijk van de feitelijke situatie. Als de werktuigenvrijstelling ten onrechte niet of niet geheel is toegepast, kan de WOZ-waarde soms aanzienlijk worden verlaagd. En dat levert een belastingbesparing op.

De werktuigenvrijstelling – wat is het en hoe werkt het?

ERFBELASTING

Is de WOZ-waarde ook van belang als een onroerende zaak deel uitmaakt van een nalatenschap?

Ja. Let erop dat de WOZ-waarde niet te hoog is bepaald. Dan wordt mogelijk te veel aan erfbelasting betaald.

Niet alleen kan de WOZ-waarde in het jaar van overlijden van belang zijn, ook kan de WOZ-waarde in het jaar ná overlijden van belang zijn. De erfgenamen kunnen kiezen naar welke van deze twee WOZ-waarden zij willen afrekenen voor de erfbelasting.

In geval van bedrijfsopvolging gelden specifieke regelingen.

ENERGIEBELASTING

Wanneer is energiebelasting verschuldigd?

In principe is energiebelasting verschuldigd bij het verbruik van energie (elektriciteit en gas). De belasting wordt geheven van de energieleverancier (in veel gevallen is dat het energiebedrijf) en doorbelast aan de verbruiker. Als een bedrijf zelf energie opwekt gelden specifieke regelingen.

In sommige gevallen is teruggave van energiebelasting mogelijk.