WOZ-waarde van bedrijfspand/ bedrijfsobject (niet-woning). Hoe werkt dat?

WOZ-waarde bedrijfspand
Waar kan ik de WOZ-waarde van mijn bedrijfspand (niet-woning) opvragen?

Indien u de WOZ-waarde (wet onroerende zaken) van uw eigen bedrijfspand wilt weten kunt u deze bij de gemeente opvragen. Uiteraard ontvangt u eenmaal per jaar een WOZ-beschikking waarop de WOZ-waarde van uw pand is vermeld. Als u wilt weten hoe de gemeente deze WOZ-waarde heeft bepaald dan kunt u bij de gemeente een zgn. taxatieverslag opvragen. Dit taxatieverslag bevat de onderbouwing van de vastgestelde WOZ-waarde. In de meeste gemeenten is een dergelijk taxatieverslag online opvraagbaar; daarvoor zult u moeten inloggen via de website van de gemeente.

Als u twijfelt of de vastgestelde WOZ-waarde wel juist is dan is het verstandig om een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking te zijn ingediend.

Kan ik als huurder de WOZ-waarde van het bedrijfspand opvragen?

Indien u geen eigenaar bent van een bedrijfspand maar huurder, dan ontvangt u ook eenmaal per jaar een WOZ-beschikking waarop de WOZ-waarde van uw bedrijfspand is vermeld.
Ook als huurder kunt de onderbouwing van de WOZ-waarde te weten komen door in te loggen op de website van de gemeente dan wel door middel van het opvragen van het taxatieverslag.
Als u twijfelt of de vastgestelde WOZ-waarde wel juist is dan is het verstandig om een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking te zijn ingediend.

Hoe wordt de WOZ-waarde van een bedrijfspand berekend?

De WOZ-waarde van een bedrijfsmatig gebruikte onroerende zaak wordt bepaald op de waarde in het economische verkeer (ofwel: marktwaarde) tenzij de gecorrigeerde vervangingswaarde van die onroerende zaak hoger is dan die waarde in het economische verkeer.
In de meeste gevallen geldt voor courante objecten de waarde in het economische verkeer en geldt voor incourante objecten de gecorrigeerde vervangingswaarde. Een object is incourant indien voor een onroerende zaak geen markt is in de zin dat dergelijke onroerende zaken niet regelmatig worden verkocht. 

Waar kan ik de WOZ-waarde van een bedrijfspand opzoeken?

WOZ-waarden van bedrijfspanden zijn niet openbaar; u kunt deze waarde dus niet opzoeken. WOZ-waarden van woningen zijn wel openbaar en daardoor kunt u van iedere woning de WOZ-waarde opzoeken op https://www.wozwaardeloket.nl
Wellicht worden de WOZ-waarden van sommige bedrijfspanden in de nabije toekomst ook openbaar maar hierover heeft het kabinet nog geen besluit genomen. 

Wordt voor bedrijfsobjecten meer OZB betaald dan voor woningen? 

Ja, dat is in alle gemeenten zo. De reden hiervan is dat ter zake van woningen alleen een OZB-eigenarenbelasting wordt geheven; voor niet-woningen wordt in (bijna) alle gemeenten zowel een OZB-eigenarenbelasting als een OZB-gebruikersbelasting geheven. Bovendien is het tarief van de OZB-eigenarenbelasting voor niet-woningen hoger dan het tarief voor woningen.

In enkele gemeenten wordt geen OZB-gebruikersbelasting geheven ter zake van niet-woningen; in deze gemeenten is het OZB-eigenarentarief voor niet-woningen nog hoger omdat de gemeente de gemiste OZB van gebruikers dan bij de eigenaar heft. 

Is bezwaar of beroep mogelijk tegen de hoogte van de OZB-tarieven?

De OZB-tarieven worden door de gemeenteraad vastgesteld; tegen de vastgestelde tarieven is geen bezwaar of beroep mogelijk. In een aantal gevallen is in beroep wel eens aan de orde geweest of een forse tariefstijging van het ene op het andere jaar niet in strijd is met de wet. De rechter heeft forse tariefstijgingen tot nu toe ongemoeid gelaten; de redelijkheid van een tariefstijging staat niet ter beoordeling van de rechter. 

De OZB-tarieven moeten wel voorafgaand aan het belastingjaar zijn vastgesteld door de gemeenteraad; anders kan dat gevolgen hebben voor de rechtmatigheid van de opgelegde OZB-aanslag(en). Welke gevolgen dat heeft kan per situatie verschillend zijn. 

Wat is de huurwaardekapitalisatiemethode?

Bij de huurwaardekapitalisatiemethode wordt de WOZ-waarde bepaald aan de hand van transactiegegevens van vergelijkbare objecten. Zo worden verkoopprijzen en verhuurprijzen van vergelijkbare objecten in aanmerking genomen; ook worden eventuele incentives in aanmerking genomen omdat die ook van invloed zijn op de huurwaarde. Vanuit gerealiseerde verkoopprijzen en gerealiseerde huurprijzen kan een kapitalisatiefactor worden berekend.

Overigens dient wel rekening te worden gehouden met de wettelijke ficties die de Wet WOZ kent bij de waardering van onroerende zaken: bij de waardebepaling moet worden uitgegaan van de fictie dat de volle en onbezwaarde eigendom van de onroerende zaak kan worden overgedragen (overdrachtsfictie) en de onroerende zaak onmiddellijk en in volle omvang in gebruik kan worden genomen (verkrijgingsfictie).  


Vragen over WOZ-waarde van bedrijfspand/ bedrijfsobject?

Als u vragen heeft met betrekking tot de WOZ-waarde van bedrijfspand of bedrijfsobject dan vernemen wij dat graag. Met onze juridische deskundigheid op dit gebied zijn wij u van dienst vanuit ons kantoor te Den Haag.

Relevante artikelen over WOZ-waarde van Bedrijfspand

Hoge Raad corrigeert gemeentelijke taxatiemethode voor niet-woningen
NOB: WETSVOORSTEL VERBETERING RECHTSBESCHERMING WOZ HOUDT OOK VERSLECHTERING VAN RECHTSBESCHERMING IN