NOB: WETSVOORSTEL VERBETERING RECHTSBESCHERMING WOZ HOUDT OOK VERSLECHTERING VAN RECHTSBESCHERMING IN

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft vandaag haar reactie ingezonden op de internetconsultatie van het wetsvoorstel ‘Wet verbetering rechtsbescherming WOZ’. Hoewel de NOB op een enkel punt de met de titel van het wetsvoorstel beloofde verbetering van de rechtsbescherming onderkent, bevat het voorstel op belangrijke punten ook een verslechtering van die rechtsbescherming. Een heroverweging van het wetsvoorstel is daarom aan de orde, aldus de NOB.  ...  Lees Verder

WOZ-WAARDEN BEDRIJFSOBJECTEN VOORLOPIG NIET OPENBAAR

Sedert 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar; op de website www.wozwaardeloket.nl is de WOZ-waarde van iedere woning in Nederland beschikbaar. Soms komt de vraag op of, na de openbaarheid van de WOZ-waarden van woningen, ook de WOZ-waarden van niet-woningen openbaar dienen te worden gemaakt. Voorlopig is dit niet aan de orde.  ...  Lees Verder

HOGE RAAD BEPERKT WOZ-UITZONDERING DIJKWONINGEN

De Hoge Raad heeft op 10 november jl. arrest gewezen inzake de WOZ-waardering van een op een dijk gelegen woning. Specifiek gaat het hierbij om de waarderingsuitzondering (‘vrijstelling’) voor waterverdedigingswerken. In de praktijk bestaat namelijk discussie of de beschermingszones, die direct naast een waterverdedigingswerk zijn gelegen, ook tot dat waterverdedigingswerk behoren.
De Hoge Raad heeft deze vraag ontkennend beantwoord. Hiermee volgt de Raad het gelijkluidende oordeel van het gerechtshof inhoudende dat alleen het dijklichaam kan worden aangemerkt als het waterverdedigingswerk in de zin van de betreffende bepaling. De naastgelegen beschermingszones en buitenbeschermingszones maken hiervan geen deel uit en delen niet in de waarderingsuitzondering. Hieraan doet niet af dat ter bescherming van dat dijklichaam beheersmaatregelen en beperkende voorschriften op deze zones van toepassing kunnen zijn.

NB: op grond van het wettelijk voorschrift zelf delen woningen, die van het dijklichaam deel uitmaken, niet in de waarderingsuitzondering. Voor dergelijke dijkwoningen is dit specifiek geregeld; voor niet-woningen is een dergelijke uitzondering op de waarderingsuitzondering niet opgenomen.  ...  Lees Verder

TE LAAT INGEDIEND BEROEPSCHRIFT ALS GEVOLG VAN ZIEKTE IS VERSCHOONBAAR

Voor het indienen van een beroepschrift geldt een wettelijke termijn van zes weken na de dagtekening van de uitspraak op bezwaar. Stel nu dat de belanghebbende tegen het einde van die zes weken plotseling zodanig ziek wordt dat hij als gevolg daarvan niet tijdig, binnen die zes weken, beroep kan instellen. Is het beroep dan niet-ontvankelijk?  ...  Lees Verder

OPNIEUW ARREST OVER WERKTUIGENVRIJSTELLING BIJ WOZ-WAARDERING ZIEKENHUIS

In zijn arrest van 6 februari 2015 oordeelde de Hoge Raad dat installaties die in hoofdzaak dienstbaar zijn aan het medische proces dat in een ziekenhuis plaatsvindt, sprake kan zijn van werktuigen in de zin van de zogenoemde werktuigenvrijstelling. Hieraan doet niet af, zo voegde de Hoge Raad aan dat oordeel toe, dat veel van die installaties zijn aangebracht vanwege extra wettelijke eisen in het belang van de gezondheidszorg. 
De Hoge Raad heeft dit oordeel vandaag in een arrest bevestigt. ...  Lees Verder

HOGE RAAD: RECREATIEWONINGEN ZIJN VOOR WOZ/OZB OOK WONINGEN

Recreatiewoningen zijn ook woningen. Dit klinkt als een open deur maar in het kader van de heffing van OZB diende de Hoge Raad eraan te pas te komen om dit vast te stellen. Dat deed ons hoogste rechtscollege vandaag in een tweetal arresten. Het belang hiervan ligt uiteraard bij de omvang van de verschuldigde OZB die, als gevolg van deze arresten, beduidend lager kan uitvallen.
De omvang van die verlaging is weer afhankelijk van de feitelijke situatie.  ...  Lees Verder

KOOPPRIJS IS NIET ALTIJD GELIJK AAN WAARDE ONROERENDE ZAAK BIJ LEVERING

De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat “niet als algemene regel kan worden aanvaard dat de overeengekomen koopprijs van een onroerende zaak gelijk is aan de waarde van die zaak op het tijdstip van de levering.” Dit oordeel is van belang omdat bij de bepaling van de WOZ-waarde – naar de waarde in het economische verkeer – wordt aangesloten bij gerealiseerde transacties van vergelijkbare onroerende zaken. Het is dan noodzakelijk om te weten of de overeengekomen koopprijs de waarde van de verkochte onroerende zaak op de datum van de koopovereenkomst weergeeft dan wel op de datum waarop de verkochte onroerende zaak wordt geleverd; die prijs dient immers te worden herleid naar de waarde op de waardepeildatum. ...  Lees Verder