WOZ-WAARDEN BEDRIJFSOBJECTEN VOORLOPIG NIET OPENBAAR

Sedert 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar; op de website www.wozwaardeloket.nl is de WOZ-waarde van iedere woning in Nederland beschikbaar. Soms komt de vraag op of, na de openbaarheid van de WOZ-waarden van woningen, ook de WOZ-waarden van niet-woningen openbaar dienen te worden gemaakt. Voorlopig is dit niet aan de orde.

In het najaar van 2016 is een werkgroep ingesteld die onderzoek heeft gedaan naar de wenselijkheid en haalbaarheid van het verder openbaar maken van WOZ-waarden. Specifiek punt van aandacht daarbij was het openbaar maken van de WOZ-waarden van niet-woningen. Vandaag is het rapport van deze werkgroep openbaar gemaakt.

Concurrentiegevoelige informatie WOZ-waarden van bedrijven

Belangrijkste reden om voorlopig niet tot openbaarheid over te gaan is het feit dat ‘WOZ-waarden te herleiden zijn tot personen en bedrijven en dat openbaarheid strijdig is met de fundamentele waarde van particuliere zeggenschap over eigen gegevens’, zo staat te lezen in het rapport van de werkgroep. Zo kan met betrekking tot de WOZ-waarden van bedrijven concurrentiegevoelige informatie herleid worden uit de WOZ-waarde. Voorbeeld: de vastgestelde WOZ-waarden van kantoren en winkels kunnen een indicatie zijn van overeengekomen huurprijzen en dat kan uit concurrentie-overwegingen schadelijk zijn.

WOZ-waarden van incourante objecten

Met betrekking tot de WOZ-waarden van incourante objecten, zoals fabriekscomplexen, komt overigens de vraag aan de orde: wat voegt openbaarheid van de WOZ-waarde toe? De WOZ-waarde van dergelijke objecten wordt doorgaans gesteld op de gecorrigeerde vervangingswaarde van het object; de eindwaarde geeft geen enkel inzicht in de onderliggende taxatie. Zo kunnen bij deze objecten delen van de onroerende zaak buiten de waardering blijven op grond van wettelijke voorschriften: dit geldt bijvoorbeeld voor het verplicht buiten de waardering laten van machines en installaties (werktuigen). Ook het inzicht in de vervangingswaarde en de daarop toegepaste correcties wegens technische en functionele veroudering ontbreekt en zonder dit inzicht kan een WOZ-waarde niet op de juiste wijze worden geduid. Het ontbreken van inzicht in de opbouw van dergelijke WOZ-waarden zal slechts leiden tot verwarring en wellicht tot onbegrip; dan schiet het openbaar zijn van een WOZ-waarde aan het beoogde doel voorbij. Het is dan ook goed dat de WOZ-waarden van niet-woningen voorlopig niet openbaar worden. In ieder geval blijft openbaarheid achterwege tot en met 2021, zo heeft de werkgroep geadviseerd. Wat ons betreft kan de openbaarheid van de WOZ-waarden van niet-woningen ook daarna achterwege blijven. Openbaarheid van gegevens moet wel nuttig zijn en daarvan is geen sprake indien openbaarheid van gegevens leidt tot verwarring of onbegrip.

Privacy en WOZ waarde

Voor wat betreft de openbaarheid van de WOZ-waarden van woningen geldt dat deze waarden ook kunnen worden herleid tot persoonlijke gegevens. Bij het eerder genomen besluit om deze waarden met ingang van 1 oktober 2016 openbaar te maken waren de gedachten over privacy anders dan vandaag de dag. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft dan ook bedenkingen bij deze openbaarheid en met name bij het verder openstellen van data. In korte tijd kunnen de opvattingen over openbaarheid nogal wijzigen!

Het rapport van de werkgroep is op 26 februari 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.