VERSTERKING VESTIGINGSKLIMAAT IN NEDERLAND

Het kabinet heeft op 15 oktober 2018 besloten tot een nieuw pakket aan fiscale maatregelen om het vestigingsklimaat in Nederland te versterken. De maatregelen volgen op het recente kabinetsbesluit om de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen.

De afschaffing van de dividendbelasting gaat niet door, zo is door het kabinet besloten. Hierdoor is een bedrag van EUR 1,9 miljard vrij gekomen voor andere fiscale maatregelen ten behoeve van de versterking van het vestigingsklimaat.
Een van de nieuwe maatregelen is het opnemen van een overgangsbepaling met betrekking tot de eerder aangekondigde beperking van de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik van 50% van de WOZ-Waarde (nu) tot 100% van de WOZ-waarde (vanaf 2019). Staatssecretaris Snel heeft in zijn brief van 15 oktober 2018 aan de Tweede Kamer hierover het volgende geschreven:

“Er wordt overgangsrecht geïntroduceerd om de effecten van de beperking van de afschrijvingsmogelijkheden op gebouwen in eigen gebruik die recent in gebruik zijn genomen te verzachten. Hiermee wordt de door het kabinet voorgestelde beperking van de mogelijkheden om af te schrijven op gebouwen in eigen gebruik verzacht. Als het gebouw voor 1 januari 2019 door de belastingplichtige in gebruik is genomen en op dat gebouw nog geen 3 jaar is afgeschreven, dan mag de belastingplichtige alsnog deze 3 jaar volgens het oude regime blijven afschrijven. Het maakt in die gevallen niet uit of de boekwaarde daardoor onder 100% van de WOZ-waarde komt (uiteraard geldt wel de beperking tot 50% van de WOZ-waarde onder het huidige recht). Deze overgangsmaatregel komt met name terecht bij bedrijven die recentelijk in vastgoed hebben geïnvesteerd.“

Bron: Brief van de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer d.d. 15 oktober 2018