Gelijkheidsbeginsel bij rioolheffing niet geschonden

In onze blog van 19 maart 2021 zijn wij ingegaan op het gelijkheidsbeginsel bij de rioolheffing. Wij vermeldden toen al dat de Hoge Raad op korte termijn arrest zou wijzen in het geschil over de zogenoemde kerkenvrijstelling bij de rioolheffing van de gemeente Loppersum. Dat arrest is er nu: de Hoge Raad oordeelt anders dan de advocaat-generaal in zijn advies. ...  Lees Verder

Gelijkheidsbeginsel bij rioolheffing geschonden

Gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld. Dit uitgangspunt geldt uiteraard ook bij de heffing van belastingen. Blijkens een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam handelt de gemeente Sliedrecht in strijd met dit uitgangspunt doordat de gemeente ‘kerken’ vrijstelt van rioolheffing. Sliedrecht is echter niet de enige gemeente die kerken vrijstelt van rioolheffing.  ...  Lees Verder

prinsjesdag - troonrede

PRINSJESDAG 2020 EN HET BELASTINGPLAN 2021

Traditiegetrouw wordt op Prinsjesdag de Miljoenennota gepresenteerd met daarbij het Belastingplan voor het komende jaar. En dus hebben wij deze week kennis kunnen nemen van de fiscale wijzigingen voor 2021.  ...  Lees Verder

Forse stijging gemeentelijke belastingen in 2020

De gemeentelijke belastingen gaan in dit nieuwe jaar fors omhoog. Het CBS maakte op 28 januari 2020 bekend dat gemeenten dit jaar € 10,8 miljard aan gemeentelijke heffingen ontvangen; dat is 6,3% meer dan in 2019.
Blijkens eerder gepubliceerd onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH) zullen eigenaren van woningen in 2020 gemiddeld 4% meer OZB betalen dan in 2019. Eigenaren van woningen moeten dus rekenen op hogere lasten.  ...  Lees Verder

RIOOLHEFFING VAN EIGENAREN IS NIET IN STRIJD MET KADERRICHTLIJN WATER

De Kaderrichtlijn water – een Europese richtlijn – gaat uit van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’. Gelet op dit uitgangspunt is aan de belastingrechter de vraag voorgelegd of deze bepaling gemeenten verplicht om de rioolheffing van gebruikers van onroerende zaken te heffen in plaats van een rioolheffing van eigenaren van onroerende zaken; tenslotte zijn het de gebruikers die met name vervuilen door het afvoeren van afvalwater.  ...  Lees Verder

GEMEENTE MOET OPBRENGST RIOOLHEFFING BESTEDEN AAN RIOLERING

De Hoge Raad oordeelde vandaag in heldere bewoordingen dat een gemeente de opbrengst van de rioolheffing dient te besteden aan de riolering. Dit past bij het karakter van de rioolheffing, te weten een bestemmingsheffing. Het arrest van de Hoge Raad is dan ook niet verrassend; wél verrassend is de constatering dat er (tenminste) één gemeente is die de opbrengst van de rioolheffing niet aan de riolering besteed maar die opbrengst voor een ander doel aanwendt.  ...  Lees Verder

ZOMER 2016: SPITTEN IN HET GEMEENTELIJK BELASTINGGEBIED!

Het zat er aan te komen: de regering deelt haar plannen tot herziening van de gemeentelijke belastingen met de Tweede Kamer aan de hand van een tweetal voorstellen: 
(1) een brief waarin de bouwstenen zijn opgenomen voor de reeds eerder aangekondigde verruiming van het gemeentelijk belastinggebied;
(2) een wetsvoorstel tot afschaffing van de precariobelasting op nutsleidingen. 
Voor beide voorstellen geldt dat het lang geduurd heeft voordat de regering deze voorstellen het licht heeft doen zien; bovendien gaat het nog jaren duren voordat de voorstellen feitelijk geëffectueerd zullen worden. Zo geeft de regering in de ‘bouwstenenbrief’ aan dat de politieke besluitvorming over de uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied aan een volgend kabinet zal worden overgelaten. Eerder – in december 2015 – kondigde de regering al aan dat een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied naar verwachting niet eerder dan met ingang van 2019 kracht van wet zal kunnen krijgen. 
Bij de afschaffing van de precariobelasting op nutsleidingen is voorzien in een overgangstermijn van 10 jaar (derhalve tot 2027) voor gemeenten die in 2015 reeds leidingen van energie- en waterbedrijven in de heffing betrokken; op de korte termijn wordt slechts het alsnog invoeren van een dergelijke belasting met dit wetsvoorstel voorkomen. Kortom: het tempo ligt laag.   ...  Lees Verder

DE UITBREIDING VAN GEMEENTELIJK BELASTINGGEBIED KOMT ERAAN!

In december 2015 zegde de regering toe om voor de zomer van 2016 met voorstellen te komen voor een uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied. Welnu, die voorstellen zijn zojuist door de regering bekendgemaakt in de vorm van een ‘bouwstenenbrief’. Kernpunt bij de hervorming van het gemeentelijk belastinggebied is dat een verschuiving plaatsvindt van de door het Rijk geheven belastingen op arbeid naar de gemeentelijke belastingen; vooralsnog omvat deze verschuiving een bedrag van € 4 miljard.
De gepresenteerde bouwstenen zullen niet meer in deze regeerperiode tot besluitvorming leiden; het is aan een volgend kabinet om te besluiten over de precieze invulling van de hervorming van het gemeentelijk belastinggebied, aldus de regering in zijn brief.  ...  Lees Verder

OPBRENGST GEMEENTELIJKE HEFFINGEN STIJGT IN 2015

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de begrote opbrengst van gemeentelijke heffingen voor 2015 in beeld gebracht. Conclusie: de totale opbrengst van deze heffingen stijgt met 1,9%.
Per belastingmiddel lopen de stijgingen fors uiteen van een daling van de opbrengst aan bouwleges van bijna 2% tot een stijging van de opbrengst aan precariobelasting van ruim 16%!
De onroerendezaakbelastingen zullen in 2015 ruim 3% meer aan opbrengsten genereren.

Uiteraard zeggen de hier vermelde percentages niets over de lastenontwikkeling in individuele gevallen.
(Bron: CBS, persbericht 16 december 2014) ...  Lees Verder