Forse stijging gemeentelijke belastingen in 2020

De gemeentelijke belastingen gaan in dit nieuwe jaar fors omhoog. Het CBS maakte op 28 januari 2020 bekend dat gemeenten dit jaar € 10,8 miljard aan gemeentelijke heffingen ontvangen; dat is 6,3% meer dan in 2019.
Blijkens eerder gepubliceerd onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH) zullen eigenaren van woningen in 2020 gemiddeld 4% meer OZB betalen dan in 2019. Eigenaren van woningen moeten dus rekenen op hogere lasten.

Meer OZB vooral een gevolg van hogere WOZ-waarden

Door de ontwikkelingen op de woningmarkt zijn de WOZ-waarden in 2020 (berekend naar de waardepeildatum 1 januari 2019) gemiddeld 8,6% hoger dan de WOZ-waarden 2019. Dat is de berekening die de Waarderingskamer, de toezichthouder op de Wet WOZ, heeft uitgevoerd. Doordat in veel gemeenten de OZB-tarieven dalen blijft de stijging van de te betalen belasting beperkt tot – gemiddeld – zo’n 4%.

De reden waarom gemeenten meer OZB heffen is erg verschillend: er zijn gemeenten die met hogere OZB-opbrengst het vervallen van de precariobelasting op gas- en elektriciteitsleidingen willen compenseren; de precariobelasting op nutsnetwerken vervalt immers op 1 januari 2022. Andere gemeenten willen de grote kostenstijgingen van WMO en jeugdzorg met een hogere OZB-opbrengst dekken. 

Ook bedrijven zullen in 2020 tegen hogere OZB-aanslagen aanlopen t.o.v. 2019. Ook hier spelen de hiervoor genoemde compensatie voor het vervallen van de precariobelasting op leidingen in 2022 en de hogere kosten voor WMO en jeugdzorg een rol. 

Lagere aftrek hypotheekrente

Het was al bekend dat hypotheekrente in 2020 nog maar aftrekbaar is tegen maximaal 46% (dat was in 2019 49%). Doordat het tarief voor het eigenwoningforfait in 2020 iets lager is dan in 2019 zal de bijtelling voor de eigen woning in 2020 nauwelijks afwijken van 2019; het verschil in lasten zal dan ook worden gevoeld door de eigenaren die de hypotheekrente tegen de hoogste IB-schijf kunnen aftrekken. Voor de overige eigenaren zal het verschil in lasten op dit punt beperkt zijn. 

Afvalstoffenheffing stijgt met 8%, rioolheffing met 2,1%

Ook het in 2020 te betalen bedrag afvalstoffenheffing zal in 2020 beduidend hoger zijn dan in 2019. Vereniging Eigen Huis heeft op basis van voornoemde steekproef becijferd dat de stijging gemiddeld 8% is. Ook het CBS heeft op basis van de gemeentebegrotingen becijferd dat de gemeenten in 2020 zo’n 8,3% meer aan afvalstoffenheffing en reinigingsrechten zullen ontvangen. Een forse stijging derhalve.
Hogere kosten zijn ook hier de oorzaak van de tariefstijging. Eén van die kostenposten betreft overigens de door gemeenten aan het Rijk te betalen afvalstoffenbelasting. Het tarief van deze Rijksbelasting is in 2019 aanmerkelijk verhoogd. 
De rioolheffingen zullen in 2020 zo’n € 1,7 miljard opbrengen en dat is 2,1% meer dan in 2019.

Belastingverlichting

Het kabinet heeft beloofd dat nagenoeg iedereen er in 2020 netto op vooruit zal gaan. Bij die berekeningen is geen rekening gehouden met lokale belastingen, dus ook niet met de hiervoor genoemde tariefstijgingen. Het is dus nog maar afwachten wat er uiteindelijk van de beloofde netto lastenverlichting terecht komt als ook de lokale belastingen in aanmerking worden genomen. Ook bedrijven moeten afwachten of gewijzigde belastingtarieven tot lastenverlichting zullen leiden in 2020. Maar wat de uitkomst daarvan ook is, belastingverlichting is bereikbaar: dat is immers de drijfveer van onze adviespraktijk. Neem gerust contact met ons op om te bespreken wat voor uw bedrijf de mogelijkheden zijn.