Corona effecten op de WOZ-waarde

Begin volgend jaar worden de WOZ-waarden 2021 bekendgemaakt. De vraag is: heeft de Coronapandemie gevolgen voor die WOZ-waarden?
De Waarderingskamer heeft opdracht gegeven aan het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen Lokale Overheden (hierna: ESBL) om de juridische aspecten van deze vraag te beantwoorden. Het resultaat? De Coronapandemie heeft – volgens het ESBL – nauwelijks effect op de WOZ-waarden 2021; mogelijk wel op de WOZ-waarden 2022. ...  Lees Verder

Afbakening WOZ-object kan voor E-wet afwijken van WOZ-beschikking

Sinds 2011 is het vaste jurisprudentie dat voor de toepassing van het begrip ‘aansluiting’ in de Elektriciteitswet (hierna: E-wet) de door de gemeente gegeven WOZ-beschikking bepalend is voor de afbakening van de onroerende zaak. Op grond van een recente beslissing van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is die jurisprudentie achterhaald.
De WOZ-beschikking vormt voor de netbeheerder een weerlegbaar bewijsvermoeden. Een opmerkelijke uitspraak.  ...  Lees Verder

HOE WORDT DE WOZ-WAARDE BEPAALD?

De wijze waarop de WOZ-waarde wordt bepaald is niet altijd duidelijk voor degene die de WOZ-waarde ontvangt. Die duidelijkheid is wel van belang omdat de WOZ-waarde van belang is voor de heffing van belastingen.
Duidelijkheid over de waardebepaling kan wel worden verkregen, onder meer door het, gelijktijdig met het indienen van een bezwaar, opvragen van het taxatieverslag én het opvragen van ‘de op de zaak betrekking hebbende stukken’.  ...  Lees Verder

WOZ-WAARDEN BEDRIJFSOBJECTEN VOORLOPIG NIET OPENBAAR

Sedert 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar; op de website www.wozwaardeloket.nl is de WOZ-waarde van iedere woning in Nederland beschikbaar. Soms komt de vraag op of, na de openbaarheid van de WOZ-waarden van woningen, ook de WOZ-waarden van niet-woningen openbaar dienen te worden gemaakt. Voorlopig is dit niet aan de orde.  ...  Lees Verder

OPNIEUW ARREST OVER WERKTUIGENVRIJSTELLING BIJ WOZ-WAARDERING ZIEKENHUIS

In zijn arrest van 6 februari 2015 oordeelde de Hoge Raad dat installaties die in hoofdzaak dienstbaar zijn aan het medische proces dat in een ziekenhuis plaatsvindt, sprake kan zijn van werktuigen in de zin van de zogenoemde werktuigenvrijstelling. Hieraan doet niet af, zo voegde de Hoge Raad aan dat oordeel toe, dat veel van die installaties zijn aangebracht vanwege extra wettelijke eisen in het belang van de gezondheidszorg. 
De Hoge Raad heeft dit oordeel vandaag in een arrest bevestigt. ...  Lees Verder

RENDEMENT EN DRAAIUREN WARMTEKRACHTCENTRALE VAN BELANG BIJ BEPALING WOZ-WAARDE

De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat bij de bepaling van de WOZ-waarde van een warmtekrachtcentrale rekening gehouden moet worden met aspecten als ‘energetisch rendement’ en ‘aantal draaiuren’. Indien het energetisch rendement van een warmtekrachtcentrale achterblijft t.o.v. moderne centrales, dan moet hiermee rekening gehouden worden bij de vaststelling van de mate van economische veroudering van die onroerende zaak, aldus de Hoge Raad. In dat geval is er geen aanleiding om het geringe aantal draaiuren buiten beschouwing te laten.  ...  Lees Verder

INSTALLATIES ZIEKENHUIS ONDER TOEPASSING WERKTUIGENVRIJSTELLING

De Hoge Raad oordeelt dat ook bij installaties die in hoofdzaak dienstbaar zijn aan ‘het medische proces’ dat in een ziekenhuis plaatsvindt, sprake kan zijn van werktuigen in de zin van de werktuigenvrijstelling. Hiermee dient bij de bepaling van de WOZ-waarde van een ziekenhuis rekening te worden gehouden. Dat veel van die installaties zijn aangebracht vanwege extra wettelijke eisen voor de gezondheidszorg, is hierbij volgens de Hoge Raad niet van belang.
Voor de uitleg van het begrip werktuig dient te worden aangesloten bij het spraakgebruik. Op grond van dat spraakgebruik dient onder een werktuig te worden verstaan: een voorwerp of een geheel van voorwerpen dat gebruikt wordt om zekere krachten te overwinnen met behulp van andere krachten dan wel wordt gebruikt als middel bij het bewerken, vervaardigen of verplaatsen van objecten. Voor de berekening van de omvang van de vrijstelling dient het totaal van de stichtingskosten van die werktuigen in aanmerking te worden genomen, dus zowel de materiaalkosten als de loonkosten. In casu stond feitelijk vast dat 40% van de waarde van de gebouwdelen ‘Ziekenhuis’ en ‘Polikliniek’ bestaat uit werktuigen; van die werktuigen valt vervolgens 40% onder de toepassing van de werktuigenvrijstelling zodat per saldo 16% van de waarde van die gebouwdelen bij de waardebepaling buiten aanmerking blijft. ...  Lees Verder