Eerste Kamer kritisch over stijging ODE voor bedrijfsleven

Dat de voor 2020 voorziene stijging van de ODE (Opslag duurzame energie) tot grote onrust heeft geleid bij grote energieverbruikers is bekend. Het Belastingplan 2020 bevat immers een voorstel om bedrijven verhoudingsgewijs meer te laten betalen aan ODE en particulieren minder. 

Dit voorstel vloeit voort uit het Klimaatakkoord. De Eerste Kamer heeft haar ongenoegen hierover geuit door middel van een breed gesteunde motie. 

Klimaatakkoord

In het definitieve pakket maatregelen voor het Klimaatakkoord is voorzien in verlaging van de ODE voor huishoudens en een verhoging van de ODE voor bedrijven in de 3e en 4e schijf van de EB op elektriciteit en op gas. Deze wijziging is zo vormgegeven dat, overeenkomstig het Klimaatakkoord, bedrijven in het vervolg 67% van de ODE opbrengen in plaats van 50%. Voor huishoudens daalt hierdoor de bijdrage aan de ODE van 50% naar 33%.  

Eerste Kamer | Belastingplan 2020

Bij de behandeling van de ‘Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord’ – onderdeel van het Belastingplan 2020 – heeft de Senaat kritische vragen gesteld aan de regering. Die vragen houden met name in op welke wijze aan bedrijven, uitgaande van deze lastenverzwaring, een perspectief wordt geboden bij de benodigde verduurzaming. De regering heeft aan de Eerste Kamer geantwoord dat wordt ingezet op een verbreding van de SDE+-subsidie voor specifieke verduurzamingsmaatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan maatregelen die tot CO2-reductie leiden zoals opslag van CO2 (CCS) en elektrificatie. Specifiek voor de sector glastuinbouw wordt gedacht aan opties zoals benutting van restwarmte en de daglichtkas. Anders dan voor de industrie geldt voor de glastuinbouw dat er geen maximum zal gelden voor het beroep dat op de regeling wordt gedaan. Begin 2020 zal de regering een brief naar de Tweede Kamer sturen over de openstelling van de verbrede SDE+-subsidie in 2020. 

Motie aangenomen | financiële gevolgen van de ODE-wijziging zijn disproportioneel

Ondanks de beantwoording door de regering heeft de Eerste Kamer op 17 december 2019 een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de extreme lastenstijging te verminderen en eventueel te temporiseren en daarover in overleg te treden met de sectoren die het betreft. De Eerste Kamer noemt specifiek de bedrijfssectoren glastuinbouw, voedselverwerkende industrie, papier en chemie waarvoor de financiële gevolgen van de ODE-wijziging disproportioneel zijn. 

De voorgestelde wijziging van de ODE waarbij huishoudens minder en bedrijven die veel energie verbruiken juist meer gaan bijdragen gaat dus wel door met ingang van 2020. De regering is door de aangenomen motie echter gedwongen om te onderzoeken op welke wijze de lastenverzwaring kan worden beteugeld zodat in de betreffende bedrijfssectoren ruimte blijft bestaan om tot verduurzaming over te gaan. En dat laatste is natuurlijk van groot belang om de in het Klimaatakkoord neergelegde doelstellingen te kunnen behalen. 

Bijlagen:
Motie Essers cs
Brief van de Minister van Economische Zaken en Klimaat