Forse stijging opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB)

De motorrijtuigenbelasting (MRB) is zo’n belasting waaraan de meeste belastingplichtigen snel voorbijgaan. Je betaalt de belasting omdat je met de auto op de openbare weg wilt rijden en na betaling kijk je er niet meer naar om.

Veel belastingplichtigen weten dan ook niet hoeveel MRB zij precies betalen. En wat de meeste belastingplichtigen al helemaal niet weten is dat een groot deel van de betaalde belasting naar de provincies toevloeit. Dit is een gevolg van de opcenten die de provincies bovenop de MRB van het Rijk heffen. Behalve de stijging van de MRB zelf gaan in 2020 ook die opcenten omhoog. 

Lastenverzwaring door MRB

Het CBS heeft becijferd dat de autobezitters in 2020 gezamenlijk zo’n slordige € 147 miljoen extra aan motorrijtuigenbelasting (MRB) gaan betalen, inclusief de provinciale opcenten. De totale opbrengst van de MRB zal in 2020 uitkomen op zo’n € 6,1 miljard. Van dit bedrag ontvangt het Rijk ruim € 4,5 miljard en ontvangen de provincies ongeveer € 1,6 miljard. 

In 2020 zal de Rijkscomponent van de MRB met zo’n € 131 miljoen stijgen. Dit bedrag zal met name door de dieselrijders worden opgebracht als gevolg van de invoering van een ‘fijnstoftoeslag’. Provincies zullen in 2020 ongeveer € 16 miljoen méér aan opcenten ontvangen. 

Stijging provinciale opcenten

In 2020 zullen de provinciale opcenten in een aantal provincies beduidend hoger zijn dan in 2019. Met name in Friesland zal de pijn van een forse lastenverzwaring worden gevoeld: de opcenten stijgen met ongeveer 20% ten opzichte van 2019. Toch blijkt ‘de soep’ in Friesland minder heet te zijn: in 2016 is het tarief van de opcenten flink gedaald in het kader van een tijdelijke lastenverlichting voor autobezitters. De financiële middelen hiervoor haalde de provincie uit de verkoopopbrengst van de aandelen NUON. Dat voordeel verdwijnt nu zodat de tarieven weer terugkomen op het niveau van vóór 2016. 

In een tweetal provincies zal de opbrengst van de opcenten in 2020 lager zijn dan in 2019. Dat is niet het gevolg van een tariefsverlaging maar van een toenemend aantal elektrische en hybride voertuigen waarvoor geen of weinig MRB is verschuldigd (Zuid-Holland) dan wel (in Flevoland) door de verhuizing van een leasemaatschappij naar een andere provincie.

Motorrijtuigenbelasting MRB: Noord-Holland versus Drenthe 

De provincie Noord-Holland heeft in 2020 het laagste tarief voor de opcenten motorrijtuigenbelasting (67,9); de provincie Drenthe blijft koploper als het om de hoogte van het opcenten-tarief gaat (92,0). 

De provincie Friesland blijft ondanks de forse stijging van het tarief naar 87,0 nog altijd ruim onder het tarief van de buurprovincies Drenthe (92,0) en Groningen (91,8). 

Bijlage:

Cbs