RIOOLHEFFING VAN EIGENAREN IS NIET IN STRIJD MET KADERRICHTLIJN WATER

De Kaderrichtlijn water – een Europese richtlijn – gaat uit van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’. Gelet op dit uitgangspunt is aan de belastingrechter de vraag voorgelegd of deze bepaling gemeenten verplicht om de rioolheffing van gebruikers van onroerende zaken te heffen in plaats van een rioolheffing van eigenaren van onroerende zaken; tenslotte zijn het de gebruikers die met name vervuilen door het afvoeren van afvalwater. 

Beleidsvrijheid van gemeenten

De procedure is aangespannen door een woningcorporatie; deze woningcorporatie werd als eigenaar in de rioolheffing betrokken terwijl de gebruikers van die woningen in de betreffende gemeente geen heffing betaalden. 

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het de gemeente vrijstond om de eigenaar in de rioolheffing te betrekken en niet de gebruikers van woningen. Die vrijheid hangt samen met de beleidsvrijheid die gemeenten hebben, zowel blijkens die Kaderrichtlijn water als blijkens de nationale wetgeving.  

HR 8 december 2017, nr. 17/00071, ECLI:NL:HR:2017:3082
(zie ook BNB 2018/75 met noot S. Bosma)