Gecorrigeerde vervangingswaarde, technische afschrijving en de invloed van Corona

Over de gevolgen van de Coronapandemie op de WOZ-waarde 2021 schreven wij in onze blog van 7 december 2020. Nu belastingjaar 2022 nadert komt de vraag op: heeft de Coronapandemie effect op de WOZ-waarden 2022?
Naar verwachting zal dit effect voornamelijk zichtbaar worden indien de WOZ-waarde 2022 wordt bepaald op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Omdat in 2022 ook de technische afschrijving van belang blijft bij het bepalen van de gecorrigeerde vervangingswaarde gaan wij onderstaand op deze twee aspecten in. Eerst besteden wij in algemene zin aandacht aan Corona in het kader van de WOZ-waardering.

Toestandsdatum en waardepeildatum

De WOZ-waarde 2022 wordt – volgens de wettelijke regelingen – bepaald naar het waardeniveau van de onroerende zaak op 1 januari 2021; daarom wordt deze datum aangeduid als waardepeildatum. Voor de meeste objecten is deze datum 1 januari 2021 tevens de toestandsdatum; de toestand van het object op 1 januari 2021 is dan het uitgangpunt bij de waardering (hoofdregel).

Op 1 januari 2021 was de Coronapandemie in volle omvang aanwezig en voelbaar in veel sectoren van economie en maatschappij. Of, en in welke mate, dit effect heeft op de WOZ-waarde 2022 hangt af van verschillende omstandigheden. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen twee situaties:
(1) de situatie waarin de WOZ-waarde wordt gebaseerd op de marktwaarde, en
(2) de situatie waarin de WOZ-waarde wordt gebaseerd op de gecorrigeerde vervangingswaarde.

Marktwaarde

Voor woningen zal de marktwaarde op 1 januari 2021 leidend zijn voor het bepalen van de WOZ-waarde 2022. Gelet op de prijsontwikkeling van woningen heeft de Coronapandemie geen enkel (negatief) effect op de WOZ-waarde.

Voor courante niet-woningen, zoals kantoren en winkels, geldt eveneens de marktwaarde als uitgangspunt bij de waardebepaling en wordt aangesloten bij het marktniveau op 1 januari 2021. Uitgangspunt is dat eventuele coronaeffecten dan in de marktwaarde zijn verwerkt. Het marktniveau wordt ontleend aan gerealiseerde transacties rond de waardepeildatum 1 januari 2021. Het is wel van belang om in individuele gevallen te controleren of eventuele coronaeffecten daadwerkelijk zijn verwerkt in de marktgegevens die ter onderbouwing van de WOZ-waarde 2022 worden gebruikt. 


Is Corona een bijzondere omstandigheid?

Voor de WOZ-waarde 2021 (zie onze blog van 7 december 2021) speelde de bijzondere omstandigheid van art. 18, lid 3 Wet WOZ een relevante rol, onder meer bij de waardering van objecten die in 2020 op last van de overheid enige tijd waren gesloten.
Dit betrof theaters, concertzalen, bioscopen, scholen en horeca, sportscholen, bibliotheken e.d. Doordat bij toepassing van art. 18, lid 3 Wet WOZ de toestandsdatum (in afwijking van de hoofdregel) wordt verschoven naar het begin van het belastingjaar, kon bij de WOZ-waardering 2021 toch rekening gehouden worden met de effecten van de Coronapandemie op de WOZ-waarde ook al was op waardepeildatum 1 januari 2020 nog geen sprake van Corona.

Voor de WOZ-waardering 2022 zal een beroep op art. 18, lid 3 Wet WOZ in verband met de Coronapandemie of Coronamaatregelen naar verwachting in minder gevallen aan de orde komen. Of al dan niet sprake is van de ‘bijzondere omstandigheid’ dient per geval op basis van de feiten te worden beoordeeld. 

Gecorrigeerde vervangingswaarde

Bedrijven die in 2020 veel last hebben gehad van de Coronapandemie zullen de effecten daarvan hebben ervaren in ofwel de bezetting van de productie dan wel in financiële zin. Tegenvallende bedrijfsresultaten hebben wel degelijk een (negatieve) invloed op de waarde van de onroerende zaak. Die effecten zullen dan tot uitdrukking dienen te komen in de correctie wegens functionele veroudering. De omstandigheid dat ook 2021 een langdurige lockdown kende zal hierin kunnen meespelen. Voor deze bedrijven is een serieuze beoordeling van de WOZ-waardering 2022 de moeite waard. 

Technische afschrijving

Ook speelt bij het bepalen van de gecorrigeerde vervangingswaarde nog altijd de discussie over de berekening van de technische afschrijving (ofwel de berekening van de correctie wegens technische veroudering).
In eerdere blogs hebben wij al uitvoerig aandacht besteed aan deze problematiek. Wij verwijzen naar die eerdere blogs met de mededeling dat ook hier een beoordeling van de feiten dient plaats te vinden. Alleen op basis daarvan kan een juiste berekening van de correctie wegens technische veroudering worden gemaakt. Die berekening zal in sommige gevallen tot een lagere WOZ-waarde kunnen leiden dan op grond van de berekeningswijze zoals die door veel gemeenten wordt gehanteerd. 

Advies

Omdat de Coronapandemie nog niet voorbij is en ook 2021 in veel sectoren de effecten van deze pandemie en van de overheidsmaatregelen goed voelbaar zijn, dient bij het bepalen van de WOZ-waarde 2022 stil te worden gestaan bij de invloed hiervan op die waarde. Een beoordeling van de feiten komt dan aan de orde, vooral bij objecten die op last van de overheid gesloten zijn geweest en bij objecten van bedrijven die in productie of financiële zin geraakt zijn door de pandemie. 

Als u twijfelt of de WOZ-waarde 2022 voor u wordt beïnvloed door de Coronapandemie of -maatregelen, neemt u dan contact met ons op.