Onredelijk hoge leges voor aanvraag omgevingsvergunning

Dat legesbedragen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning vaak hoog zijn is bekend. In sommige gevallen zijn legesbedragen onredelijk hoog. Is dat toelaatbaar?

Leges in gemeente Eersel naar vast bedrag per m2 gebruiksoppervlak

Deze maand werd een uitspraak van Rechtbank Oost-Brabant gepubliceerd waarin de redelijkheid van de geheven leges ter discussie stond. De casus was als volgt:
Belanghebbende ontving een aanslag leges ter grootte van bijna € 7.000; omdat de bouwkosten € 44.000 bedragen kwam het legesbedrag neer op circa 16% van die bouwkosten. 
Veel gemeenten heffen de leges naar een promillage of percentage van de bouwsom. Zo niet de gemeente Eersel; deze gemeente berekent de leges op basis van het aantal m2 gebruiksoppervlak van het bouwwerk vermenigvuldigd met een vast tarief per m2 en waarbij de hoogte van het tarief afhankelijk is van de gebruiksfunctie van het bouwwerk.


Leges niet in verhouding tot omvang dienstverlening

Belanghebbende stelde dat het bedrag van de leges niet in een redelijke verhouding staat tot de totale bouwkosten nu het bedrag van de leges circa 16% van de werkelijke bouwkosten bedraagt.

Rechtbank Oost-Brabant oordeelde dat er geen rechtstreeks verband behoeft te bestaan tussen de hoogte van de leges en de omvang van de door de gemeente verstrekte diensten of de door de gemeente gemaakte kosten.
Dat klopt; de Hoge Raad heeft al verscheidene keren in deze zin geoordeeld.

Vervolgens oordeelde de rechtbank dat het gemeenten vrij staat om in de legesverordening díe heffingsmaatstaven op te nemen die zich het beste verstaan met het gemeentelijk beleid. Voor onverbindendverklaring is slechts plaats indien een regeling is getroffen die in strijd is met de wet is of met enig algemeen rechtsbeginsel. Of die regeling al dan niet redelijk is, is hierbij niet relevant, zo vervolgde de rechtbank. Van strijd met de wet of met enig rechtsbeginsel was de rechtbank niet gebleken; daarom liet de rechtbank de legesverordening én de opgelegde legesaanslag in stand.

Wat betekent deze uitspraak voor u?

Deze uitspraak houdt in dat onredelijkheid alleen niet tot vernietiging van de aanslag zal leiden. Op zichzelf is dat niet nieuw, al is een legesaanslag ter grootte van 16% van de bouwkosten wel bizar. Of tegen deze uitspraak hoger beroep wordt ingesteld is nog niet bekend.

Leges onredelijk: wat te doen?

Betekent deze uitspraak dat je als belanghebbende niets kunt doen tegen een onredelijk hoge legesaanslag?
Nee, gelukkig niet. Een onredelijk hoge legesaanslag zal in sommige situaties met succes kunnen worden bestreden; daarvoor is echter meer nodig dan te stellen dat de aanslag onredelijk hoog is zoals in de uitspraak van Rechtbank Oost-Brabant. Zoals de rechtbank zelf ook aangeeft kan het oordeel anders zijn indien de legesverordening in strijd is met de wet of met enig algemeen rechtsbeginsel. Die beoordeling vergt echter een grondiger aanpak van de (bezwaar- of) beroepsprocedure.

Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2021:5187&showbutton=true&keyword=leges 

Heeft u vragen? 

Als u vragen heeft naar aanleiding van het vorenstaande neemt u dan gerust contact met ons op.