PRINSJESDAG 2015: EEN SELECTIE

Het belangrijkste kabinetsvoorstel op fiscaal gebied is de aangekondigde lastenverlichting met          € 5 miljard die met name wordt gerealiseerd door een verlaging van de tarieven in de loon- en inkomstenbelasting. 

Op het terrein van de lokale- en milieubelastingen zijn er maar weinig belastingverlichtende maatregelen aangekondigd. Bestond eerder dit jaar nog de verwachting dat het gemeentelijke belastinggebied zou worden uitgebreid, nu het kabinet heeft afgezien van een herziening van het belastingstelsel is ook afgezien van een uitbreiding van het gemeentelijke belastinggebied. Dat is geen belastingverlichting maar het afzien van een belastingverzwaring: daar mogen wij ook blij mee zijn! 

Verlichtende voorstellen die het vakgebied van de lokale- en milieubelastingen raken betreffen: 

– Energiebelasting: verlaging van tarief EB voor lokaal opgewekte duurzame elektriciteit.

– Bij energiebelasting zal voor de definitie van het begrip levering worden aangesloten bij de omzetbelasting. 

– De bezwaarprocedure bij WOZ-bezwaren wordt gewijzigd: ook andere belanghebbenden dan de indiener van het bezwaar zullen in het kader van de bezwaarprocedure worden gehoord alvorens de gemeente uitspraak doet op dat bezwaar. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de huurder indien de verhuurder van een woning een bezwaar heeft ingediend, en omgekeerd. Hierbij kunnen de belangen tegengesteld zijn. 

– In fiscale procedures krijgt de rechter de mogelijkheid om prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. Deze mogelijkheid moet ertoe leiden dat fiscale procedures efficiënter kunnen verlopen: de in een geschil opgeworpen rechtsvraag wordt dan eerder door de Hoge Raad beantwoord en de rechter kan dat antwoord reeds in zijn uitspraak meenemen. In wezen komt deze prejudiciële procedure in de plaats van de cassatieprocedure.  

Uiteraard is het vorenstaande slechts een selectie van met name de maatregelen die voor de lokale- en milieubelastingen van belang zijn. Het fiscaal pakket 2016 is uiteraard zeer omvangrijk. Wenst u daarover nadere informatie te ontvangen, laat u dat dan gerust weten via info@bureaubosma.nl.