Geen langere bezwaartermijn WOZ door ‘Coronacrisis’

Nu ons land in een “intelligente lockdown” verkeert tot ten minste 28 april as. is het van belang om ook aandacht te hebben voor de WOZ-waardering 2020 en de bezwaarprocedures die hieraan gekoppeld kunnen zijn.
Ook uitstel van te betalen belastingen komt onderstaand aan de orde. 

Bezwaartermijn wordt niet verlengd

Voor het indienen van een bezwaar tegen een ontvangen WOZ-beschikking geldt – zoals altijd – een termijn van zes weken vanaf de dagtekening van die beschikking. De “intelligente lockdown” leidt niet tot wijziging (verlenging) van deze termijn; de bezwaartermijn blijft zes weken.
De Waarderingskamer – de toezichthouder op de uitvoering van de Wet WOZ – heeft dit op 1 april jl. op haar website bekend gemaakt. Gemeenten worden door de toezichthouder wel opgeroepen om naast het indienen van bezwaren per post ook het digitaal indienen van bezwaren toe te staan. 

Dat is in deze tijd, waarin eenieder gevraagd wordt zoveel mogelijk thuis te blijven, een belangrijke mogelijkheid. 

De meeste WOZ-beschikkingen zijn gedagtekend op 29 februari 2020; dit betekent dat de bezwaartermijn formeel eindigt op zaterdag 11 april as.

Houd u deze termijn goed in de gaten! 

Hoorzittingen

De in het kader van een bezwaarprocedure te houden hoorzittingen kunnen op dit moment, als gevolg van de door het kabinet genomen maatregelen, niet fysiek plaatsvinden. Wel kunnen hoorzittingen telefonisch worden gehouden. Dat gebeurt overigens al in een groot aantal gevallen. Telefonisch horen is goed mogelijk na een goede voorbereiding en de afspraak dat beide partijen dan hun standpunten uitwisselen. Dat laatste is ook de bedoeling van het horen en geldt ook bij fysieke hoorzittingen.
In het kader van een goede voorbereiding heeft het de voorkeur om eventuele nadere standpunten of argumenten voorafgaand aan de hoorzitting uit te wisselen; dat geldt zowel voor de belanghebbende alsook voor de gemeente. Een hoorzitting blijkt immers veel effectiever indien beide partijen zich op elkaars standpunten hebben kunnen voorbereiden. 

Beroep in belastingzaken (bij rechtbanken en gerechtshoven)

Evenals in bezwaarprocedures is de termijn voor het instellen van beroep bij de rechtbank, of voor het instellen van hoger beroep bij het gerechtshof, ongewijzigd: zes weken na de uitspraak op bezwaar respectievelijk de uitspraak van de rechtbank. 

Ook hier geldt: houd deze termijn goed in de gaten. Ditzelfde geldt ook voor het instellen van beroep in cassatie bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Als gevolg van de door het kabinet genomen maatregelen kunnen in fiscale (hoger)beroepszaken op dit moment geen zittingen plaatsvinden.
In voorkomende gevallen zullen rechtbanken en gerechtshoven aan partijen vragen of zij instemmen met het doen van uitspraak zonder mondelinge behandeling. In sommige gevallen zal dat wellicht kunnen maar zeker niet in alle gevallen. Het is aan partijen om al dan niet in te stemmen met een dergelijk verzoek. Als één of beide partijen niet instemt met het verzoek zal de zitting op een later tijdstip, als de maatregelen van het kabinet weer zijn versoepeld of opgeheven, worden ingepland.

Uitstel van betaling lokale belastingen

Bedrijven zullen in voorkomende gevallen behoefte hebben aan uitstel van betaling, niet alleen van de betaling van rijksbelastingen maar ook van de betaling van lokale belastingen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten adviseert gemeenten om op verzoek uitstel van betaling te verlenen dan wel een gespreide betalingsregeling aan te bieden. Met die laatste mogelijkheid zijn bedrijven veelal enorm geholpen.
Iedere gemeente heeft op dit onderwerp een eigen bevoegdheid en in een voorkomend geval zal met de betreffende gemeente zal moeten worden afgestemd wat de mogelijkheden zijn. Sommige gemeenten hebben voor het verlenen van uitstel van belasting inmiddels een beleid vastgesteld.
Veel waterschappen hebben inmiddels ook aangegeven coulant om te gaan met verzoeken om uitstel van betaling.

Uitstel van betaling milieubelastingen

Voor wat betreft de rijksbelastingen heeft de Belastingdienst een regeling bekend gemaakt rond het verlenen van uitstel van betaling; deze regeling geldt nu ook voor de milieubelastingen zoals de energiebelasting, de ODE-heffing, de kolenbelasting, de afvalstoffenbelasting en de belasting op leidingwater. 

De regeling uitstel van betaling voor EB en ODE houdt, kort samengevat, in dat energieleveranciers de EB, de ODE en de daarover verschuldigde BTW over de maanden april, mei en juni 2020 op een later moment (in oktober 2020) zijn verschuldigd mits zij deze EB, ODE en de daarover verschuldigde BTW in april, mei en juni 2020 ook niet in rekening brengen bij klanten. 

In oktober 2020 dienen de verschuldigde belastingen over de leveringen in april, mei en juni 2020 alsnog aan klanten in rekening te worden gebracht en worden de energieleveranciers deze belastingen alsnog verschuldigd.
NB: vorenstaande regeling geldt niet indien het tijdvak waarop de eindfactuur betrekking heeft een periode langer dan een maand betreft en aan de klant maandelijks een voorschotbedrag in rekening wordt gebracht. 

Rijk verlaagt percentage invorderingsrente

De Rijksbelastingdienst heeft het percentage van de invorderingsrente met ingang van 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. 

Dit verlaagde percentage geldt niet automatisch bij de invordering van lokale belastingen. Gemeenten – maar ook waterschappen – moeten zelf een besluit nemen indien zij, net als het Rijk, het percentage van de invorderingsrente willen verlagen. 

Voor nadere informatie over het vorenstaande kunt u contact met ons opnemen. 

Sjoerd Bosma:
Desk:  070 217 0455
Mobiel: 06 5283 5654
sjoerdbosma@bureaubosma.nl