HOGE RAAD: gemeente moet grondstaffels WOZ-waarde verstrekken

Bij de beoordeling van de WOZ-waarde speelt ook de waarde van de grond een rol. Veelal blijft onduidelijk op welke wijze de gemeente de grondwaarde heeft bepaald. Dat is vooral bij de waardering van woningen het geval omdat die waarde modelmatig wordt bepaald. Toch dient een gemeente op verzoek inzicht te bieden in de waardering van de grond.

Hoge Raad: inzichtelijkheid en controleerbaarheid van waardebepaling

Voor de waardering van woningen maken gemeenten gebruik van een geautomatiseerd programma. In dat programma worden veel gegevens ingevoerd, zowel over verkopen van woningen alsook over grondwaarden. Op basis van een geautomatiseerde modelmatige vergelijking berekent de computer voor iedere woning een WOZ-waarde. Tevens levert de computer dan drie referentieobjecten aan; objecten die recent zijn verkocht en waarvan de koopprijs de berekende en vastgestelde WOZ-waarde moet onderbouwen.

In zijn arrest van 17 augustus 2018 heeft de Hoge Raad beslist dat een gemeente dient zorg te dragen voor de inzichtelijkheid en controleerbaarheid van alle keuzes, aannames en gegevens die bij de geautomatiseerde waardebepaling een rol spelen. Dat geldt dus ook voor de grondwaarde.

De waarde van grond wordt doorgaans gestaffeld aan de hand van het aantal vierkante meters; die grondstaffels dient de gemeente op verzoek te verstrekken zodat de grondwaarde, en daarmee ook de WOZ-waarde, controleerbaar is. 

Weigering grondstaffels te verstrekken

In een recente procedure weigerde een gemeente om de grondstaffels te verstrekken. Het gerechtshof oordeelde daarop dat niet kan worden beoordeeld of de in geschil zijnde WOZ-waarde op deugdelijke wijze is onderbouwd met de transactiecijfers van de referentieobjecten.
Het beroep werd gegrond verklaard. Omdat de belanghebbende zelf de door hem bepleite WOZ-waarde niet aannemelijk kon maken, stelde het gerechtshof de WOZ-waarde in goede justitie vast. 

Indien u meer informatie wilt naar aanleiding van het bovenstaande, neemt u dan gerust en vrijblijvend contact met ons op.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:7952&showbutton=true&keyword=2020%3a7952