Leges voor omgevingsvergunning indien bouwwerk niet wordt gebouwd

Leges omgevingsvergunning

Gemeenten heffen leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Het bedrag van de leges is veelal afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten: hoe hoger de bouwkosten, hoe hoger het bedrag aan leges. 
In sommige gevallen leidt de ingediende aanvraag niet tot de gevraagde omgevingsvergunning; soms wordt de verleende omgevingsvergunning niet benut. De aanvrager zit dan nog wel met de legesaanslag of legesnota; die aanslag of nota gaat niet altijd van tafel. 

Omgevingsvergunning geweigerd

Voor de situatie waarin de aangevraagde omgevingsvergunning wordt geweigerd voorziet de gemeentelijke legesverordening doorgaans in een gedeeltelijke teruggaaf van de geheven leges. Meestal is de teruggaaf een vast percentage van het geheven legesbedrag. Dit percentage kan per gemeente verschillen. Recentelijk waren wij betrokken bij een zaak waarin was voorzien in een teruggaaf van slechts 10% van de geheven leges. Dat vond de gemeente kennelijk zelf ook onredelijk; inmiddels is het percentage teruggaaf in geval van weigering van de vergunning verhoogd naar 50%. Nog altijd fors maar wel veel beter. 

In sommige gemeenten is teruggaaf van leges alleen mogelijk op voorwaarde dat binnen een bepaalde termijn schriftelijk om teruggaaf van leges wordt verzocht. Hoewel een gemeente na verloop van die termijn teruggaaf van leges dan kan weigeren, kan een dergelijke weigering wel onredelijk zijn. 

Geen gebruik van de omgevingsvergunning

Voor de gevallen waarin van de verleende omgevingsvergunning geen gebruik wordt gemaakt, voorziet de legesverordening doorgaans niet in een teruggaaf. In een recente procedure bij de belastingrechter kwam een dergelijke situatie aan de orde. De belanghebbende had een omgevingsvergunning aangevraagd voor een rijhal en stalling. Belanghebbende stelde dat, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag, al duidelijk was dat de rijhal en stalling niet zouden kunnen worden gebouwd als gevolg van een uitspraak van de Raad van State. In een overleg daarover zou de heffingsambtenaar hebben gezegd – zo stelde belanghebbende: “dan moeten wij maar even kijken wat we met de leges doen”. Vervolgens bepleite belanghebbende vernietiging of vermindering van de leges. 

De rechter van Rechtbank Zeeland-West-Brabant ging niet mee in het betoog van belanghebbende. De gemeente had immers een dienst verleend bestaande uit het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Bij het heffen van leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning, is niet van belang of de gevraagde omgevingsvergunning al dan niet wordt verleend of benut. 
Belanghebbende stelde vervolgens nog dat het geheven legesbedrag buitenproportioneel was maar ook dat standpunt haalde het niet bij de rechter; evenmin slaagde belanghebbendes beroep op het vertrouwensbeginsel. 

Belanghebbende had in deze zaak wellicht met andere grieven moeten komen om de legesaanslag vernietigd of verminderd te krijgen. 

Leges voor het verlenen van een omgevingsvergunning

Slechts enkele gemeenten heffen leges voor het verlenen van een omgevingsvergunning (in plaats van voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning). In deze gemeenten wordt geen leges geheven indien de vergunning wordt geweigerd. Indien van de verleende omgevingsvergunning geen gebruik wordt gemaakt worden wel leges geheven; immers de omgevingsvergunning is verleend. 

Vragen?

Indien u naar aanleiding van het vorenstaande vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.