Nogmaals: WOZ-waarde en de technische afschrij-ving bij de gecorrigeerde vervangingswaarde

WOZ-waarde

Eerder hebben wij aandacht besteed aan de correctie wegens technische veroudering bij het bepalen van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Wij zijn daarbij onder meer ingegaan het arrest van de Hoge Raad van 31 januari 2020[1] en op de na verwijzing gewezen uitspraak van Hof Den Bosch[2]
De zaak is nu opnieuw aan de Hoge Raad voorgelegd.  

Hof Den Bosch 31 december 2020

Het gerechtshof in Den Bosch oordeelde na verwijzing door de Hoge Raad dat het uitvoeren van onderhoud van onvoldoende gewicht is om de levensduur te kunnen verlengen. Het hof oordeelde:  

“Bouwkundige verbeteringen of vernieuwingen kunnen aanleiding vormen voor een verlenging van de technische levensduur en voor aanpassing van de restwaarde en het tijdstip waarop die wordt bereikt. Ook in het geval dat de aanvankelijk bepaalde technische levensduur achteraf bezien onjuist is ingeschat, zijn die aanpassingen mogelijk. […] Het voortdurende gebruik van de onroerende zaak door belanghebbende in dezelfde functie sluit niet uit dat de restwaarde van de onroerende zaak wordt bereikt, maar kan ook aanleiding vormen om bij het bepalen van de technische afschrijving en/of restwaarde af te wijken van de uitgangspunten in de Taxatiewijzer. De heffingsambtenaar dient dan wel aannemelijk te maken dat een afwijking gerechtvaardigd is. […] De heffingsambtenaar heeft niet aannemelijk gemaakt dat de vernieuwing van het keukenblok en de toiletten niet behoort tot het normale onderhoud en een bouwkundige verbetering of vernieuwing vormt.” 

Het Hof concludeerde met deze overwegingen dat voor verlenging van de levensduur in het te berechten geval geen reden bestond.


De betreffende gemeente heeft tegen dat oordeel beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad; in deze zaak is de Hoge Raad daarmee voor de tweede keer gevraagd een oordeel te geven. Dat oordeel is er nu. 

Hoge Raad 14 januari 2022

De Hoge Raad heeft het door de gemeente ingestelde middel van cassatie beoordeeld: dit middel kan echter niet leiden tot vernietiging van de uitspraak van het Hof, aldus ons hoogste rechtscollege. Omdat de procedure is afgedaan met toepassing van art. 81, lid 1 Wet RO behoeft Hoge Raad zijn oordeel niet te motiveren. Hiermee is de procedure beëindigd. 

Wat betekent de uitkomst van deze procedure voor u? 

De einduitkomst van deze procedure houdt in dat bij voortdurend gebruik van de onroerende zaak verlenging van de levensduur in beginsel eerst aan de orde komt indien:
– sprake is van bouwkundige verbeteringen of vernieuwingen, dan wel 
– indien blijkt dat de aanvankelijk ingeschatte levensduur achteraf bezien onjuist is geweest. 
In de overige situaties – en dat zijn er in de praktijk heel veel – is er geen reden om bij voortdurend gebruik van de onroerende zaak over te gaan tot verlenging van de levensduur. 

Uit andere procedures is reeds naar voren gekomen dat indien wordt overgegaan tot verlenging van de levensduur, ook de restwaarde opnieuw beoordeeld dient te worden. Een verlenging van de levensduur zal dan in de meeste gevallen leiden tot een verlaging van de restwaarde. 

WOZ-waarde 2022

Binnenkort zullen de WOZ-beschikkingen 2022 weer worden verzonden. Indien de gemeente de WOZ-waarde heeft bepaald op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde, dan is bovenstaande voor u beslist relevant.

Vragen?

Indien u naar aanleiding van het vorenstaande vragen of opmerkingen heeft, of als u meer wilt weten over dit onderwerp, neemt u dan gerust – telefonisch of per e-mail – contact met ons op. 


[1] https://bureaubosma.nl/hoge-raad-corrigeert-gemeentelijke-taxatiemethode-voor-niet-woningen/

[2] https://bureaubosma.nl/de-technische-afschrijving-bij-de-gecorrigeerde-vervangingswaarde-ook-in-2021-bron-van-discussie/