WAARDE LEGAAT MEDE BEPAALD DOOR WOZ-WAARDE WONING

De Hoge Raad heeft reeds in zijn arrest van 21 februari 2014 geoordeeld dat de waarde van een tot een nalatenschap behorende woning ingevolge artikel 21, lid 5 van de Successiewet wordt gesteld op de WOZ-waarde; aldus geldt voor woningen een bijzondere waarderingsregel die afwijkt van de algemene waarderingsregel die in artikel 21, lid 1 van de Successiewet (Sw) is opgenomen. In artikel 21 lid 1 Sw is bepaald dat de waarde van de verkregen nalatenschap wordt gesteld op de waarde in het economische verkeer.

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat ook voor het bepalen van de omvang van een legaat de WOZ-waarde moet worden toegepast indien die omvang afhankelijk is van de waarde van een woning (HR 11 december 2015, nr. 14/04115, ECLI:NL:HR:2015:3491).

Op basis van deze arresten is duidelijk dat de waarde van een woning dient te worden gesteld op de WOZ-waarde daarvan indien die woning (mede) de waarde van de nalatenschap of van een legaat bepaalt. In de praktijk blijkt de WOZ-waarde nog wel eens te hoog. Het is van belang om te weten dat de Wet WOZ aan de erfgenaam of aan de legataris de mogelijkheid biedt om een nieuwe WOZ-beschikking aan te vragen en daartegen bezwaar aan te tekenen. Uit ervaring weten wij dat een succesvol bezwaar de omvang van de te betalen erfbelasting soms fors kan reduceren.