ZOMER 2016: SPITTEN IN HET GEMEENTELIJK BELASTINGGEBIED!

Het zat er aan te komen: de regering deelt haar plannen tot herziening van de gemeentelijke belastingen met de Tweede Kamer aan de hand van een tweetal voorstellen: 
(1) een brief waarin de bouwstenen zijn opgenomen voor de reeds eerder aangekondigde verruiming van het gemeentelijk belastinggebied;
(2) een wetsvoorstel tot afschaffing van de precariobelasting op nutsleidingen. 
Voor beide voorstellen geldt dat het lang geduurd heeft voordat de regering deze voorstellen het licht heeft doen zien; bovendien gaat het nog jaren duren voordat de voorstellen feitelijk geëffectueerd zullen worden. Zo geeft de regering in de ‘bouwstenenbrief’ aan dat de politieke besluitvorming over de uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied aan een volgend kabinet zal worden overgelaten. Eerder – in december 2015 – kondigde de regering al aan dat een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied naar verwachting niet eerder dan met ingang van 2019 kracht van wet zal kunnen krijgen. 
Bij de afschaffing van de precariobelasting op nutsleidingen is voorzien in een overgangstermijn van 10 jaar (derhalve tot 2027) voor gemeenten die in 2015 reeds leidingen van energie- en waterbedrijven in de heffing betrokken; op de korte termijn wordt slechts het alsnog invoeren van een dergelijke belasting met dit wetsvoorstel voorkomen. Kortom: het tempo ligt laag.   ...  Lees Verder

DE UITBREIDING VAN GEMEENTELIJK BELASTINGGEBIED KOMT ERAAN!

In december 2015 zegde de regering toe om voor de zomer van 2016 met voorstellen te komen voor een uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied. Welnu, die voorstellen zijn zojuist door de regering bekendgemaakt in de vorm van een ‘bouwstenenbrief’. Kernpunt bij de hervorming van het gemeentelijk belastinggebied is dat een verschuiving plaatsvindt van de door het Rijk geheven belastingen op arbeid naar de gemeentelijke belastingen; vooralsnog omvat deze verschuiving een bedrag van € 4 miljard.
De gepresenteerde bouwstenen zullen niet meer in deze regeerperiode tot besluitvorming leiden; het is aan een volgend kabinet om te besluiten over de precieze invulling van de hervorming van het gemeentelijk belastinggebied, aldus de regering in zijn brief.  ...  Lees Verder

RECHTER VERNIETIGT AANSLAGEN BAATBELASTING RIOLERING

De Rechtbank Midden-Nederland heeft begin juli 2015 ruim 30% van de door de gemeente De Ronde Venen opgelegde aanslagen baatbelasting vernietigd. De aanslagen baatbelasting hadden betrekking op de aanleg van riolering in het buitengebied van de voormalige gemeente Abcoude. De Rechtbank constateerde dat de gemeente heeft gehandeld in strijd met het wettelijke voorschrift dat een Verordening baatbelasting moet worden vastgesteld binnen 2 jaar na de totstandkoming van de betreffende voorziening; vernietiging van de opgelegde aanslag is dan het onvermijdelijke gevolg. Voorts stelde de Rechtbank vast dat de gemeente haar eigen beleidslijn, om onder specifiek omschreven voorwaarden tot vermindering van de aanslag over te gaan, niet in alle gevallen juist had toegepast. Ook in die gevallen vernietigde de Rechtbank de opgelegde aanslagen. 
In de overige 70% van de gevallen oordeelde de belastingrechter dat de gemeente juist heeft gehandeld bij het opleggen van de aanslagen baatbelasting zodat de rechter deze aanslagen in stand liet.  ...  Lees Verder

OPBRENGST GEMEENTELIJKE HEFFINGEN STIJGT IN 2015

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de begrote opbrengst van gemeentelijke heffingen voor 2015 in beeld gebracht. Conclusie: de totale opbrengst van deze heffingen stijgt met 1,9%.
Per belastingmiddel lopen de stijgingen fors uiteen van een daling van de opbrengst aan bouwleges van bijna 2% tot een stijging van de opbrengst aan precariobelasting van ruim 16%!
De onroerendezaakbelastingen zullen in 2015 ruim 3% meer aan opbrengsten genereren.

Uiteraard zeggen de hier vermelde percentages niets over de lastenontwikkeling in individuele gevallen.
(Bron: CBS, persbericht 16 december 2014) ...  Lees Verder