Leges omgevingsvergunning soms onrechtmatig

De heffing van leges voor een omgevingsvergunning stuit steeds vaker op bezwaren bij degene die de omgevingsvergunning heeft aangevraagd.
De oorzaak van deze bezwaren ligt bij de soms exorbitante bedragen die gemeenten aan leges in rekening brengen. Bezwaar en beroep tegen hoge legesaanslagen zijn soms onvermijdelijk en wat blijkt? Legesaanslagen zijn soms onrechtmatig waarna vernietiging door de rechter volgt. 

Relatie tussen leges en gemeentelijke kosten

De bedragen die gemeenten aan leges in rekening brengen voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn soms extreem hoog. Steeds komt dan de vraag aan de orde of gemeenten wel bevoegd zijn tot het heffen van dergelijke hoge legesbedragen; legesbedragen waarvan overduidelijk is dat die ver uitstijgen boven de kosten die de gemeente maakt voor het behandelen van de vergunningaanvraag.

Een relatie tussen de kosten van de dienstverlening en de hoogte van de leges behoeft niet te worden gelegd, zo heeft de belastingrechter meer dan eens geoordeeld. Maar dit betekent niet dat legesaanslagen niet met succes zouden kunnen worden betwist, zo wijst de praktijk uit. 

Leges onrechtmatig: aanslag vernietigd

In de praktijk blijkt dat het wel degelijk zinvol kan zijn om bezwaar, en zo nodig beroep, aan te tekenen tegen de heffing van leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning. Gemeenten moeten namelijk inzicht geven in de totale kosten van dienstverlening en in de totale opbrengst aan leges. Naast het geven van inzicht moet de onderbouwing van zowel die de gemeentelijke lasten als van de legesbaten in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften. Op dit punt schieten gemeenten nog wel eens tekort. Een groot aantal gemeenten heeft al moeten ervaren dat de belastingrechter legesaanslagen vernietigt. Ook wij zien in de praktijk dat de onderbouwing van de baten en lasten niet juist is en dat de rechter de legesaanslag vernietigd. 

Legesverordening en tarieventabel

Ook de gemeentelijke legesverordening voldoet niet altijd aan de eisen die daaraan gesteld worden. Dit geldt soms ook voor de tot de legesverordening behorende tarieventabel. Ook hiervan kan het gevolg zijn dat de legesaanslag door de belastingrechter wordt vernietigd. 

Bezwaar en beroep

Op dit moment staan wij diverse relaties bij in bezwaar- en beroepsprocedures over de rechtmatigheid van de opgelegde legesaanslagen. Hoewel dergelijke procedures het nodige ‘spitwerk’ vereisen is het resultaat positief en worden legesaanslagen soms vernietigd of verminderd. In sommige gevallen leidt het voeren van een procedure tot hernieuwd overleg tussen de belastingplichtige en de gemeente en wordt overeenstemming bereikt over de omvang van de te betalen leges. Ook dat kan een goede oplossing zijn ter beëindiging van een geschil over de legesaanslag. 

Heeft u vragen? 

Als u vragen heeft naar aanleiding van het vorenstaande neemt u dan gerust contact met ons op.