PRECARIOBELASTING OP NUTSLEIDINGEN WORDT EINDELIJK AFGESCHAFT

De afschaffing van de heffing van precariobelasting op nutsleidingen (gas-, licht- en waterleidingen) is begin dit jaar aangekondigd door de regering; nu is het daartoe strekkende wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer. Het werd een keer tijd!

De precariobelasting op nutsleidingen is zowel de Tweede Kamer als veel bedrijven en hun afnemers al jaren een doorn in het oog. Gemeenten betrekken energie- en waterbedrijven in de heffing van precariobelasting ter zake van het leidingwerk dat in gemeentelijke (en voor de openbare dienst bestemde) gemeentegrond is gelegen. Deze bedrijven berekenen de geheven precariobelasting door aan al hun afnemers, ongeacht of die zich in de heffende gemeente bevinden of in omliggende gemeenten.
Over de afgelopen vijf jaren is de landelijke opbrengst aan gemeentelijke precariobelasting verdubbeld van € 100 miljoen naar € 200 miljoen, zo berekende het CBS. Die verhoging kan nagenoeg geheel worden toegeschreven aan de hier bedoelde heffing van precariobelasting op (nuts)leidingen. Overigens wordt aangenomen dat ‘slechts’ zo’n 90 tot 100 gemeenten deze precariobelasting van nutsleidingen heffen. 

Reeds op 15 november 2010 nam de Tweede Kamer een motie aan die tot doel had een einde te maken aan deze gemeentelijke belastingpraktijk. De regering legde de motie echter naast zich neer en daarom nam de Tweede Kamer op 18 november 2015 opnieuw een motie van deze strekking aan. Eerst nu komt de regering met een wetsvoorstel waarbij deze mogelijkheid tot heffing van precariobelasting voor gemeenten wordt afgeschaft, behoudens – en nu komt het – voor zover deze belasting in 2015 reeds door de betreffende gemeenten werd geheven. In deze laatste gevallen kan de heffing tot 1 januari 2027 (!) worden geheven naar maximaal het op 10 februari 2016 geldende belastingtarief. Kortom, het duurt echt nog even voordat deze belasting verleden tijd is en de totale opbrengst van precariobelasting weer met € 100 miljoen is afgenomen. 
Naar verwachting zal de afschaffing van precariobelasting op nutsleidingen worden betrokken bij de voorstellen tot uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied waartoe de regering op 27 juni 2016 een ‘bouwstenenbrief’ aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. 

NB: de afschaffing van de mogelijkheid om precariobelasting te heffen op nutsleidingen geldt niet alleen voor gemeenten maar ook voor provincies en waterschappen. Bij deze overheden is het financieel belang beduidend kleiner dan bij gemeenten: slechts drie waterschappen heffen deze precariobelasting en het financieel belang daarvan bedraagt circa € 2 miljoen.