RIOOLHEFFING VAN EIGENAREN IS NIET IN STRIJD MET KADERRICHTLIJN WATER

De Kaderrichtlijn water – een Europese richtlijn – gaat uit van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’. Gelet op dit uitgangspunt is aan de belastingrechter de vraag voorgelegd of deze bepaling gemeenten verplicht om de rioolheffing van gebruikers van onroerende zaken te heffen in plaats van een rioolheffing van eigenaren van onroerende zaken; tenslotte zijn het de gebruikers die met name vervuilen door het afvoeren van afvalwater.  ...  Lees Verder

RIOOLHEFFING: ‘DE VERVUILER BETAALT’, MAAR WIE IS DAT?

Het is een actuele vraag: dient de rioolheffing te worden geheven van de eigenaar of van de gebruiker van een perceel. Bij de beantwoording van deze vraag draait het om het principe ‘de vervuiler betaalt’. Met andere woorden: wie is de vervuiler als het gaat om riolering? Twee actuele ontwikkelingen dienen zich aan.  ...  Lees Verder

GEMEENTE MOET OPBRENGST RIOOLHEFFING BESTEDEN AAN RIOLERING

De Hoge Raad oordeelde vandaag in heldere bewoordingen dat een gemeente de opbrengst van de rioolheffing dient te besteden aan de riolering. Dit past bij het karakter van de rioolheffing, te weten een bestemmingsheffing. Het arrest van de Hoge Raad is dan ook niet verrassend; wél verrassend is de constatering dat er (tenminste) één gemeente is die de opbrengst van de rioolheffing niet aan de riolering besteed maar die opbrengst voor een ander doel aanwendt.  ...  Lees Verder

ZOMER 2016: SPITTEN IN HET GEMEENTELIJK BELASTINGGEBIED!

Het zat er aan te komen: de regering deelt haar plannen tot herziening van de gemeentelijke belastingen met de Tweede Kamer aan de hand van een tweetal voorstellen: 
(1) een brief waarin de bouwstenen zijn opgenomen voor de reeds eerder aangekondigde verruiming van het gemeentelijk belastinggebied;
(2) een wetsvoorstel tot afschaffing van de precariobelasting op nutsleidingen. 
Voor beide voorstellen geldt dat het lang geduurd heeft voordat de regering deze voorstellen het licht heeft doen zien; bovendien gaat het nog jaren duren voordat de voorstellen feitelijk geëffectueerd zullen worden. Zo geeft de regering in de ‘bouwstenenbrief’ aan dat de politieke besluitvorming over de uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied aan een volgend kabinet zal worden overgelaten. Eerder – in december 2015 – kondigde de regering al aan dat een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied naar verwachting niet eerder dan met ingang van 2019 kracht van wet zal kunnen krijgen. 
Bij de afschaffing van de precariobelasting op nutsleidingen is voorzien in een overgangstermijn van 10 jaar (derhalve tot 2027) voor gemeenten die in 2015 reeds leidingen van energie- en waterbedrijven in de heffing betrokken; op de korte termijn wordt slechts het alsnog invoeren van een dergelijke belasting met dit wetsvoorstel voorkomen. Kortom: het tempo ligt laag.   ...  Lees Verder

DE UITBREIDING VAN GEMEENTELIJK BELASTINGGEBIED KOMT ERAAN!

In december 2015 zegde de regering toe om voor de zomer van 2016 met voorstellen te komen voor een uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied. Welnu, die voorstellen zijn zojuist door de regering bekendgemaakt in de vorm van een ‘bouwstenenbrief’. Kernpunt bij de hervorming van het gemeentelijk belastinggebied is dat een verschuiving plaatsvindt van de door het Rijk geheven belastingen op arbeid naar de gemeentelijke belastingen; vooralsnog omvat deze verschuiving een bedrag van € 4 miljard.
De gepresenteerde bouwstenen zullen niet meer in deze regeerperiode tot besluitvorming leiden; het is aan een volgend kabinet om te besluiten over de precieze invulling van de hervorming van het gemeentelijk belastinggebied, aldus de regering in zijn brief.  ...  Lees Verder

GEMEENTEN HEFFEN IN 2016 MEER DAN € 9 MILJARD AAN BELASTINGEN! HOOGSTE TIJD VOOR BELASTINGVERLICHTING

In 2016 zal de opbrengst aan gemeentelijke belastingen voor het eerst de grens van € 9 miljard passeren. Dit blijkt uit een persbericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waarbij de cijfers voor 2016 zijn gepubliceerd. De opbrengst aan gemeentelijke belastingen zal in 2016 – t.o.v. 2015 – stijgen met 2,3%, aldus het CBS. Van de drie belangrijkste gemeentelijke belastingen stijgen de onroerendezaakbelastingen met 2,9% het hardst; de rioolheffingen stijgen met 2% iets minder hard en de reinigingsheffingen dalen in opbrengst licht (-/- 0,5%). ...  Lees Verder

BELASTINGPLAN 2016: VERRUIMING GEMEENTELIJK BELASTINGGEBIED ALS POLITIEK COMPROMIS

Het Kabinet zal, zo werd vandaag bekend, D66 met enkele toezeggingen alsnog verleiden tot het instemmen met het Belastingplan 2016. Eén van die toezeggingen betreft het verlagen van de lasten op arbeid (Inkomstenbelasting) met € 4 miljard onder gelijktijdige verruiming van het gemeentelijke belastinggebied met een bedrag van eveneens € 4 miljard; het tijdstip van ingang is vooralsnog 2019. Het Kabinet zal voor de zomer van 2016 met concrete voorstellen komen. Dit alles blijkt uit een brief die de staatssecretaris van financiën vandaag aan de Tweede Kamer heeft gezonden.  ...  Lees Verder